「Linux入門」ファイルの圧縮、解凍コマンド

1.tar.gz
圧縮
#tar -zcvf sample.tar.gz /var/data/
解凍
#tar -zxvf sample.tar.gz

2.tar.bz2
圧縮
#tar -jcvf sample.tar.bz2 /var/data/
解凍
#tar -jxvf sample.tar.bz2

3.tar.xz
圧縮
#tar -Jcvf sample.tar.xz /var/data/
解凍
#tar -Jxvf sample.tar.xz

4.tar
圧縮
#tar -cvf sample.tar /var/data/
解凍
#tar -xvf sample.tar

5.zip
圧縮
#zip -r sample.zip /var/data/
解凍
#unzip sample.zip