「Python入門」str()とformat()で文字列を連結するサンプル

2018年6月23日

str1 = 'changfa’
str2 = 'dengbu’

bb = 345
cc = 0.63

サンプル1
str()で数値を文字列型に変換する
cft = str1 + '_’ + str(bb) + '_’ + str2 + '_’ + str(cc)
print(cft)

結果
changfa_345_dengbu_0.63

サンプル2
format()関数でゼロ埋め、数値の書式を変換する
cft = str1 + '_’ + format(bb, ’05’) + '_’ + str2 + '_’ + format(cc, '.5f’)
print(cft)
結果
changfa_00345_dengbu_0.63000

サンプル3
cft = '{}_{:05}_{}_{:.5f}’.format(str1, bb, str2, cc)
print(cft)
結果
changfa_00345_dengbu_0.63000

Python

Posted by arkgame