Ubuntu 21.10

1.OSバージョンの確認
# cat/etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=21.10
DISTRIB_CODENAME=impish ...

Ubuntu 21.10

OSバージョンの確認
# cat/etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=21.10
DISTRIB_CODENAME=impish

Ubuntu 21.10

1.OSバージョンの確認
# cat/etc/issue
Ubuntu 21.10 \n \l

2.w3mをインストール
# sudo apt install w3m

3.w3mの使い方 ...

Ubuntu 21.10

1.OSバージョンを確認

# cat/etc/lsb-releaseDISTRIB_ID=UbuntuDISTRIB_RELEASE=21.10DISTRIB_CODENAME=impishDISTRIB_DESCRIPTION ...

Ubuntu 21.10

環境
Ubuntu 21.10
MongoDb5.0.4

操作方法
1.設定ファイルを編集します
# sudo nano/etc/mongod.conf
23行目
修正前 ...

Ubuntu 21.10

OSバージョンの確認
# cat/etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=21.10
DISTRIB_CODENAME=impish

Ubuntu 21.10

OSバージョンの確認
# cat/etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=21.10
DISTRIB_CODENAME=impish

Ubuntu 21.10

OSバージョンの確認
# cat/etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=21.10
DISTRIB_CODENAME=impish

Ubuntu 21.10

環境
Ubuntu 21.10
MongoDb5.0.4

操作方法
1.テーブルを作成します
> db.createCollection(“items”); ...

Ubuntu 21.10

OSバージョンの確認
# cat/etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=21.10
DISTRIB_CODENAME=impish

Ubuntu 21.10

1.OSバージョンの確認
# cat/etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=21.10
DISTRIB_CODENAME=impish ...