「Git入門」ローカルのブランチ名を変更する方法

構文
git branch -m 変更前branch名 変更後branch名
使用例
1.ローカルのブランチ名変更
$ git branch -m before_branch after_branch

2.変更前のリモートブランチの削除
$ git push origin :before_branch

3.変更後ブランチをリモートにプッシュ
$ git push origin after_branch

GitLab

Posted by arkgame