「Python3」isdigit()で数字かどうか判定するサンプル

2020年12月6日

説明
文字列.isdigit()
全ての文字が数字なら真、そうでなければ偽
半角・全角のアラビア数字、特殊数字が真

サンプルコード

#!/usr/bin/python3

strA = "123456";
print (strA.isdigit())

strB = "arkgame  example 111!!!"
print (strB.isdigit())

実行結果
True
False

Python

Posted by arkgame